Svetovalni center, Ljubljana
O centru   ::   ENGLISH
 
 

Zaposleni

Vodstvo Centra

dr. Zoran Pavlović, univ. dipl. psiholog, znanstveni svetnik
direktor, mediator

 • predstavlja in zastopa zavod,
 • organizira in vodi delo ter poslovanje,
 • koordinira strokovno delo zavoda in odgovarja zanj,
 • obravnava pritožbe uporabnikov na delo zavoda,
 • povezuje delo zavoda z drugimi izvajalci javnega, zasebnega in nevladnega sektorja,
 • sodeluje v mednarodnih strokovnih mrežah,
 • razvija odnose z javnostmi.

Strokovni delavci in njihova področja dela

Irena Andolšek, univ. dipl. socialna delavka, mentorica

 • pomoč pri reševanju socialnih težav,
 • vodenje skupin otrok, ki imajo težave v socialnih stikih,
 • izkustvena družinska in integrativna terapija,
 • organizacija in vodenje prostovoljnega dela,
 • skupinsko delo s starši.

Govorilne ure za telefonski pogovor: ponedeljek 8.00-9.00

Natalija Baumgartner, specialistka klinične psihologije

 • zgodnje odkrivanje in diagnostika emocionalnih, razvojnih in učnih težav predšolskih in mlajših šolskih otrok,
 • svetovanje in psihoterapevtska obravnava otrok z emocionalnimi, razvojnimi in učnimi težavami,
 • vzgojno in terapevtsko svetovanje staršem,
 • svetovanje vzgojiteljem, učiteljem in svetovalnim delavcem pri vključevanju in pomoči otrokom s posebnimi potrebami,
 • predavanja za starše in strokovne delavce.

Govorilne ure za telefonski pogovor: ponedeljek 13.30 - 14:00

Bojan Belec, dr.med., specialist pedopsihiatrije

 • diagnostična obravnava, zdravljenje, rehabilitacija ter preprečevanje akutnih in kroničnih psihiatričnih motenj in obolenj otrok in mladostnikov,
 • obravnava otrok in mladostnikov z motnjo v duševnem razvoju,
 • Individualna in skupinska psihoterapevtska obravnava otrok in mladostnikov
 • psihoterapevtsko delo s starši in svojci,
 • svetovanje družini, pedagogom in drugim v otrokovem/mladostnikovem socialnem okolju pri rizičnih in posebej ogroženih otrocih, mladostnikih,
 • skupinsko delo pri obravnavi psihosocialnih motenj,
 • raziskovalno delo,
 • izobraževalno delo (seminarji, predavanja …. ).

Govorilne ure za telefonski pogovor: torek 13.00 – 14.00

Barbara Bogdanić Petek, profesorica defektologije, specialistka 

 • zgodnje odkrivanje razvojnih in učnih težav pri otrocih,
 • izvajanje korekcijskih postopkov pri otrocih in mladostnikih z razvojnimi in učnimi težavami,
 • svetovanje otrokom in mladostnikom na področju premagovanja razvojnih, učnih in specifičnih učnih težav in ovir,
 • svetovanje staršem, učiteljem in svetovalnim delavcem v procesu pomoči otrokom s posebnimi potrebami,
 • svetovanje staršem in učiteljem pri vključevanju otrok s posebnimi potrebami v osnovno in srednjo šolo.

Govorilne ure za telefonski pogovor: torek 8.00 - 9.00

mag. Jasna Božič, univ.dipl.psihologinja, specialistka psihološkega svetovanja

 • diagnostična in svetovalna obravnava osnovnošolskih otrok in mladostnikov z učnimi, čustvenimi in vedenjskimi težavami,
 • svetovanje staršem, učiteljem in svetovalnim delavcem pri oblikovanju ustrezne pomoči za premagovanje otrokovih učnih težav in spodbujanju močnih področij,
 • prepoznavanje in obravnava nadarjenih otrok in mladostnikov, s poudarkom na skupini otrok z dvojno izjemnostjo  (nadarjeni otroci s specifičnimi primanjkljaji  na posameznih področjih učenja),
 • usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,
 • koordinacija krajših oblik izobraževanja  v Svetovalnem centru.

Govorilne ure za telefonski pogovor: sreda 9.00 - 10.00

dr. Bojana Caf, profesorica defektologije, specialistka gibalno-plesne terapije

 • zgodnje odkrivanje razvojnih in učnih težav pri otrocih,
 • izvajanje korekcijskih, rehabilitacijskih in terapevtskih postopkov pri otrocih in mladostnikih z razvojnimi in učnimi težavami,
 • svetovanje otrokom in mladostnikom na področju premagovanja razvojnih, učnih in specifičnih učnih težav in ovir,
 • svetovanje staršem in učiteljem pri vključevanju otrok s posebnimi potrebami v osnovno in srednjo šolo,
 • svetovanje staršem, učiteljem in svetovalnim delavcem v procesu pomoči otrokom s posebnimi potrebami,
 • skupinsko delo z otroki in mladostniki s primanjkljaji pozornosti in motnjo hiperaktivnosti,
 • učenje sprostitvenih tehnik in učnih strategij za boljše obvladovanje šolskih veščin in šolskih obremenitev,
 • individualno in timsko izvajanje gibalno-plesne terapije kot preventivne, suportivne in terapevtske oblike pomoči otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami v kontekstu celostne specialno-pedagoške obravnave.

Govorilne ure za telefonski pogovor: četrtek 10.30 - 11.30

Polonca Čas, univ.dipl. psihologinja

 • diagnostična in svetovalna obravnava otrok in mladostnikov z učnimi, vedenjskimi in čustvenimi težavami,
 • svetovanje staršem, učiteljem in svetovalnim delavcem pri oblikovanju ustrezne pomoči za premagovanje otrokovih učnih težav,
 • vodenje terapevtske skupine otrok za premagovanje težav s pozornostjo.

Govorilne ure za telefonski pogovor: sreda popoldan

Tanja Černe, profesorica defektologije

 • obravnava (preventiva, diagnostika in korekcija) razvojnih in učnih težav pri osnovnošolskih otrocih,
 • svetovanje staršem, učiteljem in svetovalnim delavcem pri delu z otroki z razvojnimi in učnimi težavami,
 • usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,
 • vodenje skupin otrok s specifičnimi motnjami branja in pisanja,
 • vodenje delavnic za otroke z različnimi specifičnimi motnjami in njihove starše.

Govorilne ure za telefonski pogovor: sreda 8.00 - 9.00

Katja Čibašek, mag.soc.del.

 • organizacija in vodenje prostovoljnega dela,
 • pomoč in podpora pri reševanju socialnih težav.

Govorilne ure za telefonski pogovor: sreda 10.30-11.30

Kristina Čižman, prof. spec. in reh. ped.

 • zgodnje odkrivanje razvojnih in učnih težav pri otrocih,
 • izvajanje korekcijskih postopkov pri otrocih in mladostnikih z razvojnimi in učnimi težavami,
 • svetovanje otrokom in mladostnikom na področju premagovanja razvojnih, učnih in specifičnih učnih težav in ovir,
 • svetovanje staršem in učiteljem pri vključevanju otrok s posebnimi potrebami v osnovno in srednjo šolo,
 • svetovanje staršem, učiteljem in svetovalnim delavcem v procesu pomoči otrokom s posebnimi potrebami,
 • izvajanje predavanj o specifičnih učnih težavah pri učencih in dijakih s poudarkom na prilagoditvah v procesu pridobivanja, preverjanja in ocenjevanja znanja.

Govorilne ure za telefonski pogovor: torek 12.30 - 13.30

dr. Bernarda Dobnik Renko, specialistka klinične psihologije

 • zgodnje odkrivanje in kliničnopsihološka diagnostika razvojnih, čustvenih, vedenjskih in učnih težav predšolskih in mlajših šolskih otrok,
 • svetovanje in psihoterapevtska obravnava otrok s čustvenimi, vedenjskimi in učnimi težavami,
 • svetovanje staršem, vzgojiteljem, učiteljem in svetovalnim delavcem pri vključevanju in pomoči otrokom s tveganji za duševne in vedenjske motnje oz. otrokom z že nastalimi motnjami,
 • raziskovalno delo,
 • izobraževalno delo (predavanja za starše in strokovne delavce).

Govorilne ure za telefonski pogovor: četrtek 12.30 - 13.30

Herta Filiplić-Stojanović, prof. def. logopedinja, specialistka klinične logopedije

 • logopedska diagnostična, svetovalna in terapevtska obravnava govorno-jezikovnih težav in motenj pri predšolskih in osnovnošolskih otrocih,
 • obravnava težav pri branju in pisanju pri otrocih s specifičnim zaostankom na področju govora in jezika,
 • svetovanje staršem, vzgojiteljem, učiteljem in svetovalnim delavcem,
 • usmerjanje otrok s posebnimi potrebami.

Govorilne ure za telefonski pogovor: torek 13.00 - 14.00

Nada Hribar, specialistka klinične psihologije

 • klinično psihološka diagnostika čustvenih, vedenjskih in učnih težav  ter motenj v duševnem razvoju pri šolskih otrocih in mladostnikih,
 •  svetovanje in psihoterapija  pri otrocih in mladostniki  s čustvenimi , vedenjskimi in učnimi težavami,
 • vodenje skupin mladostnikov  z učnimi težavami  in skupin za  razvoj in spodbujanje veščin komunikacije,
 • svetovalno in terapevtsko delo s starši in svojci,
 • družinska sistemska terapija,
 •  svetovanje vzgojiteljem, učiteljem in svetovalnim delavcem pri delu z otroki  in mladostniki s čustvenimi, vedenjskimi in učnimi težavami, 
 • izobraževalno delo (predavanja za starše, seminarji in delavnice za strokovne delavce).

Govorilne ure za telefonski pogovor: četrtek 8.00 - 9.00

dr. Mateja Hudoklin, specialistka klinične psihologije

 • diagnostika in obravnava otrok in mladostnikov z učnimi težavami, šolsko neuspešnostjo in težavami psihosocialnega prilagajanja,
 • svetovanje staršem, učiteljem in svetovalnim delavcem,
 • razvojno-raziskovalno delo na področju kognitivnih procesov, povezanih z učenjem, motivacijo, individualnimi razlikami in učno neuspešnostjo,
 • usmerjanje otrok s posebnimi potrebami.

Govorilne ure za telefonski pogovor: ponedeljek 8.00 - 9.30

dr. Peter Janjušević, univ.dipl.psiholog, specialist klinične psihologije, kognitivno-vedenjski terapevt

 • klinično psihološka diagnostika emocionalnih, vedenjskih in učnih motenj ter motenj v duševnem razvoju pri šolskih otrocih in mladostnikih,
 • svetovanje in psihoterapija z otroci, mladostniki in študenti z emocionalnimi, vedenjskimi in učnimi motnjami,
 • svetovalno in terapevtsko delo s starši in svojci, svetovanje vzgojiteljem, učiteljem in svetovalnim delavcem pri vključevanju in pomoči otrokom in mladostnikom z emocionalnimi, vedenjskimi in učnimi motnjami,
 • izobraževalno delo (predavanja, seminarji in delavnice za strokovne delavce),
 • raziskovalno in razvojno delo, vodenje enote za razvojno in raziskovalno dejavnost.

Govorilne ure za telefonski pogovor: ponedeljek 14.00-15.00 in četrtek 8.00-9.00

Jana Jarm, univ.dipl. psihologinja

 • diagnostična in svetovalna obravnava učnih, čustvenih in vedenjskih težav otrok in mladostnikov,
 • svetovanje staršem,
 • vodenje skupin mladostnikov za razvoj in spodbujanje veščin komunikacije,
 • svetovanje učiteljem in svetovalnim delavcem.

Govorilne ure za telefonski pogovor: sreda 11.30 - 12.30

dr. Marko Kalan, profesor defektologije, svetovalec

 • odkrivanje razvojnih in učnih težav pri otrocih in mladostnikih,
 • izvajanje korekcijskih postopkov pri otrocih in mladostnikih z razvojnimi in učnimi težavami,
 • svetovanje otrokom, mladostnikom pri premagovanju razvojnih, splošnih učnih in specifičnih učnih težav,
 • svetovanje staršem, učiteljem in svetovalnim delavcem na šolah pri vključevanju otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v osnovno in srednjo šolo,
 • izvajanje vedenjsko – kognitivne metode branja,
 • usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,
 • sodelovanje v inkluzivnem timu in v Društvu Bravo,
 • izvajanje predavanj o specifičnih učnih težavah pri učencih in dijakih s poudarkom na prilagoditvah v procesu pridobivanja, preverjanja in ocenjevanja znanja.

Govorilne ure za telefonski pogovor: ponedeljek 12.30 - 13.30

Tina Kolar, mag. prof. spec. in reh. ped.

Govorilne ure za telefonski pogovor: četrtek 10.30 - 11.30

Nataša Mihevc Tomov, dr. med., specialistka iz otroške in mladostniške psihiatrije

 • diagnostika, zdravljenje in rehabilitacija ter preprečevanje akutnih in kroničnih duševnih motenj otrok in mladostnikov,
 • svetovanje in terapevtsko delo s starši in svojci, svetovanje pedagogom in drugim v otrokovem oz. mladostnikovem socialnem okolju,
 • sodelovanje pri organizaciji in izvedbi izobraževalnega in raziskovalnega dela, mentorstvo zdravnikom specializantom in strokovnjakom drugih strok,
 • sodelovanje v strokovnih timih.

Govorilne ure za telefonski pogovor: ponedeljek 13.00 - 14.00

mag. Leonida Rotvejn Pajič, specialistka klinične psihologije

 • klinično psihološka diagnostika otrok in mladostnikov,
 • svetovalno in terapevtsko delo z otroki s težavami na področju razvoja, čustvovanja, učenja, vedenja in medosebnih odnosov;
 • svetovalno in terapevtsko delo s starši in svojci;
 • terapevtske skupine za otroke s pomanjkljivo pozornostjo;
 • terapevtske in suportivne skupine za starše otrok s hiperkinetično motnjo;
 • svetovanje vzgojiteljem, učiteljem in svetovalnim delavcem;
 • izobraževalno delo (delavnice in predavanja za starše in strokovne delavce).

Govorilne ure za telefonski pogovor: sreda 11.30 – 12.30

Julia Tomšič, univ.dipl. psihologinja, specialistka klinične psihologije

 • diagnostična, svetovalna in terapevtska obravnava čustvenih, vedenjskih in učnih težav otrok in mladostnikov,
 • svetovanje staršem, učiteljem, svetovalnim delavcem in vzgojiteljem,
 • vodenje skupin otrok za učenje socialnih veščin,
 • integrativna terapija,
 • usmerjanje otrok s posebnimi potrebami.

Govorilne ure za telefonski pogovor: torek 11.30 - 12.30

Ana Lazić Ulčar, univ.dipl. psihologinja

 • diagnostična obravnava otrok in mladostnikov z učnimi, čustvenimi in vedenjskimi težavami
 • svetovalna in psihoterapevtska obravnava otrok in mladostnikov z učnimi, čustvenimi in vedenjskimi težavami
 • svetovanje staršem, učiteljem, vzgojiteljem in svetovalnim delavcem, ki delajo z otroki in mladostniki
 • izobraževalno delo (seminarji, delavnice za strokovne delavce)

Govorilne ure za telefonski pogovor: ponedeljek 11.30 - 12.30

Daša Vervega,  univ. dipl. psihologinja

 • psihološka diagnostika otrok in mladostnikov z učnimi, čustvenimi in vedenjskimi težavami
 • svetovalno-podporna obravnava otrok in mladostnikov s težavami na področju razvoja, čustvovanja, učenja, vedenja in medosebnih odnosov
 • svetovanje staršem, učiteljem, vzgojiteljem in svetovalnim delavcem pri oblikovanju ustrezne pomoči za premagovanje otrokovih  težav in spodbujanju močnih področij
 • vodenje skupin otrok in mladostnikov za razvoj in spodbujanje socialnih veščin
 • vodenje skupin za krepitev starševskih veščin; treningi starševstva, program Neverjetna leta 

Govorilne ure za telefonski pogovor: torek 12.30 - 13.30

Barbara Zemljak, univ.dipl. pedagoginja

 • prepoznavanje učnih težav in načinov učenja pri učencih, dijakih in študentih,
 • svetovanje in nudenje individualne pomoči učencem, dijakom in študentom pri učenju tehnik (strategij) učenja, organizaciji učenja in načrtovanju učenja (svetovanje pri študiju literature, napredovanju učenja, izbiri nadaljnjega šolanja),
 • razvijanje učne motivacije pri mladostnikih,
 • razvijanje učnih navad pri otrocih in mladostnikih,
 • sodelovanje z otrokovimi/mladostnikovimi starši in svetovanje v procesu učenja in motiviranja otroka,
 • svetovanje in sodelovanje z učitelji in šolskimi svetovalnimi delavci pri nudenju pomoči otrokom in mladostnikom z učnimi težavami,
 • vodenje skupine za mladostnike z učnimi težavami.

Govorilne ure za telefonski pogovor: 

 

Skupne službe: 

Petra Polajnar, vodja glavne pisarne 

Katarina Pšeničnik, zdravstvena administratorka

Maja Lampič, zdravstvena administratorka

Mojca Tomšič, višja strokovna sodelavka v splošnih službah

Franci Šuštar, tehnično vzdrževanje in sprejem

Doris Gorjup, čistilka

 
 

03.02.2019

Odpoved delavnice za računanje 4.2.2019

Spoštovani,   delavnica za računanje, 4.2.2019, bo zaradi bolezni odpadla....več


03.01.2019

Vabilo na delavnice

Spoštovani! Vas in Vaše otroke vabim na delavnice, ki se bodo odvijale v...več


16.10.2018

Knjižica za starše: "MOJ OTROK NOČE V ŠOLO"

V okviru tematskega sklopa »Preprečevanje odklanjanja šole« v projektu, ki...več

Vsa obvestila >>

Kontaktni podatki

Svetovalni center, Ljubljana
Gotska ulica 18 (zemljevid)
1000 Ljubljana

Tel.: +386 1 5837500
E-pošta: info@scoms-lj.si

NAROČANJE:  (01) 583-75-35
VSAK DELAVNIK OD 8.00 DO 12.00!

Delovni čas
Pon. – čet.: od 7.00 do 20.00
Petek: od 7.00 do 14.00
V juliju in avgustu samo dopoldan, do 14. ure.

 
     
© 2011 Svetovalni center, Ljubljana. Vse pravice pridržane. Izdelava spletnih strani Futurmedia